សកម្មភាពការងារកាយប្រឡាយរំដោះទឹក លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ១១


សកម្មភាពការងារកាយប្រឡាយរំដោះទឹក លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ១១ ត្រង់គ.ម៨៨+៩០ ដល់ គ.ម៨៩+០០០ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។