សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤


សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ លើការងារបិទគ្រលុក Reseal ស្នាមប្រេះស្រាំ នៅ គ.ម១៣៧ ដល់គ.ម១៤០ និងការងារគូសគំនូសចរាចរណ៍នៅគ.ម១៣៨+៦០០ ដល់ គ.ម១៣៨+៣០០ ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។