ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន អញ្ជើញជាអធិបតីបើក សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសថ្មីៗ នៃការស្ថាបនា ជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជនបទ


ព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើក សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសថ្មីៗ នៃការស្ថាបនា ជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជនបទ និងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៕