សកម្មភាពការងារថែទាំ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពការងារថែទាំ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។