សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ៤៨


សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ត្រង់គ.ម១៦+៧០០ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។