សកម្មភាពកាយសំរាមនៅពោះប្រឡាយបឹងត្របែក


សកម្មភាពកាយសំរាមនៅពោះប្រឡាយបឹងត្របែក ថ្ងៃនេះ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សំរាមនៅប្រឡាយបឹងត្របែក ត្រូវបានកាយដឹកចេញប្រមាណ ៣៥០ឡាន។