សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំជាប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧៣


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំជាប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ត្រង់គ.ម៤៤+០០០ ដល់ គ.ម៤៥+០០០ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។