សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រឡាយខាងលិចទំនប់ស្ទឹងស្រែងទី ១


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រឡាយខាងលិចទំនប់ស្ទឹងស្រែងទី ១ ប្រវែង ១៧ គម លាតសន្ធឹងលើឃុំចុងកាល់ និងឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។