វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាបិទបើកទ្វារទឹក និងការងារថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងស្រែង


ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន SINOHYDRO រៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាបិទបើកទ្វារទឹក និងការងារថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងស្រែង ជំហានទី ២ ដល់មន្រ្តីបច្ចេកទេសមកពីនាយកដ្ឋានជំនាញរបស់ក្រសួង និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។