សកម្មភាពការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥៣


សកម្មភាពការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥៣ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។