ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតំបន់ Midi-pyreness ប្រទេសបារាំង


ទីក្រុងទូលូស ប្រទេសបារាំង, ថ្ងៃពុធទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតំបន់ Midi-pyreness ប្រទេសបារាំង។