សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តដោយក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី


សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តដោយក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី យុទ្ធនាការគ្មានវត្តមានសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ត្រង់ គ.ម ២១+១៨៥ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប នាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។