សកម្មភាពការងារកាយប្រឡាយ និងចោះផ្លូវកោះកែរ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ


សកម្មភាពការងារកាយប្រឡាយ និងចោះផ្លូវកោះកែរ សម្រាប់ការងារថែទាំឆ្នាំ២០១៧ ស្ថិតក្នុងក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ចូនខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។