ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅតាមបណ្តាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និងផ្លូវទឹកនានា ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ


នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំដោយលោក លឹម វីរក្ស អគ្គនាយករងកិច្ចការបច្ចេកទេស​ បានបន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅតាមបណ្តាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និងផ្លូវទឹកនានា ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។