សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
១.ការងារលុបសំបុកមាន់-ផ្លូវជាតិលេខ៨ ចន្លោះគ.ម១៣១ ដល់ គ.ម១៣២.
២.ការងារថែទាំជាប្រចាំ-ផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ចន្លោះគ.ម១៦ ដល់ គ.ម១៧
៣.ការងារជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ១១ ចន្លោះគ.ម៨១+០០០ ដល់ គ.ម៨៣+៤០០៣
៤.ការងារចាក់បេតុងសរសៃដែក-ផ្លូវជាតិលេខ៧២ ចន្លោះគ.ម០០+០០០ ដល់ គ.ម០០+១៧០៤
៥.សកម្មភាពប្រឡងបណ្ណបើកបរផ្នែកទ្រឹស្ដីតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Online)។