ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ចុះពិនិត្យការសាងសង់ផ្ទះនិងលេណដ្ឋាន


សុខទុក្ខរបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាសុខទុក្ខរបស់សមរភូមិក្រោយ៖ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និងសហការីនៃអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចុះពិនិត្យការសាងសង់ផ្ទះនិងលេណដ្ឋាននិងផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមជូនកងទ័ពនិងនគរបាលការពារព្រំដែនទិសប្រាសាទតាមាន់ដែលកំពុងការពារទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអង់អាច ។