សកម្មភាពការងារអនុវត្តផ្លូវលេខ៥


សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយកងថែទាំផ្លូវថ្នល់ បានបាញ់សៀលផ្លូវលេខ៥ សម្រេចបាន ១៨២ ម៉ែត្រក្រឡា និងកៀរសម្អាតចិញ្ចើមផ្លូវដក់ទឹក ផ្លូវ A១០ សម្រេចបានចំនួន ០១ កន្លែង ផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះវិហារ សម្រេចបាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។