សកម្មភាពការងារថែទាំថែទាំផ្លូវលេខ១៥០A


សកម្មភាពការងារថែទាំថែទាំផ្លូវលេខ១៥០A អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។