មន្រ្តីបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្តកសិកម្មនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅខេត្តតាកែវ និងខេត្តស្វាយរៀង


នៅថ្ងៃទី ១១-១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ មន្រ្តីបច្ចេកទេសរបស់​នាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្តកសិកម្មនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបន្តចុះពិនិត​្យស្ថានភាពទឹក​ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារា​សាស្រ្ត​ នៅ​ខេត្តតាកែវ​ និងខេត្តស្វាយរៀង ។