សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកបឹងនិមល


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកបឹងនិមល ប្រវែង ៤.៣២៣ ម៉ែត្រ ប្រឡាយដោះទឹក ប្រវែង ១.១១៧ ម៉ែត្រ ប្រឡាយមេ ប្រវែង ៤.៧១១ ម៉ែត្រ ប្រឡាយរងប្រវែង ៥.២៨១ ម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុងឃុំបឹងនិមល ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករប្រមាណ ៧៥០ ហិកតា ។