ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ច្បាប់បានកំណត់ថា គណបក្សដែលធ្វើខុសច្បាប់នឹងត្រូវរំលាយ


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ បានមានប្រសាសន៍ថា  ច្បាប់បានកំណត់ថា គណបក្សដែលធ្វើខុសច្បាប់នឹងត្រូវរំលាយ!

ឯកឧត្តម បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា អ្នកស្វែងរកខុស ឬត្រូវនោះជាសមត្ថកិច្ច របស់តុលាការកំពូល! ហេតុនេះគ្មានអ្នកណារំលាយគណបក្សបានក្រៅតែពីច្បាប់នោះទេ!