សម្មភាពការងារថែទាំ ដោយស្រោចកៅស៊ូលើផ្ទៃស្នាមប្រេះ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦២


សម្មភាពការងារថែទាំ ដោយស្រោចកៅស៊ូលើផ្ទៃស្នាមប្រេះ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦២ ចាប់គី គ.ម ៧២+០០០ ដល់ គ.ម ៧៨+០០០ របស់មន្ទីរសាធារណាការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។