ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ ប្រព័ន្ធប្រឡាយឯកភាព


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំនៅប្រព័ន្ធប្រឡាយឯកភាព ស្ថិតក្នុងស្រុកមង្គលបុរី និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកតាម៉េង ស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។