រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមជួសជុលនិងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៣០


នៅថ្ងៃទី២៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមជួសជុលនិងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៣០ ចាប់ពីមហាវិថី នេរុហ៍ ដល់ផ្លូវលេខ ២៦៥ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក។