ក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយបរិស្តាន តាមរយៈបេសកកម្មរបស់ជ័យលាភីបវរកញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៦ និងបេក្ខភាពបវរកញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៧


ក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយបរិស្តាន តាមរយៈបេសកកម្មរបស់ជ័យលាភីបវរកញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៦ និងបេក្ខភាពបវរកញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន នៅស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧។ ព្រឹត្តិការណ៦នេះ បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ​និងសិស្សានុសិស្សចន្លោះពី ៥,០០០-១០,០០០នាក់ ទាក់ទងនឹងវិស័យបរិស្ថាន និងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ទៀតផងដេរ។ សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពសកម្មភាពបវរកញ្ញាពិភពលោកនៅតាឃុំចំនួន៧ ឃុំទួលសូភី ឃុំព្រះធាតុ ឃុំដំរិល ឃុំគងជ័យ ឃុំចក ឃុំមៀន ឃុំអំពិលតាពក ទូទាំងស្រុកអូរាំងឪ៕