កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការអូសបណ្តាញអគ្គីសនី ពីប្រទេសឡាវឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះវិហារ ទៅខេត្តកំពង់ធំ


(ព្រះវិហារ)នៅថ្ងៃទី ០៧/១១/២០១៧ កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការអូសបណ្តាញអគ្គីសនី ពីប្រទេសឡាវឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះវិហារ ទៅខេត្តកំពង់ធំ រវាងអាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋ ។
ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ៕