រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ ជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នាវិមានរដ្ឋសភា លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលប៉ៃលិន និងជាសមាជិកសភា បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជំនាញនៃរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា ប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៨ ជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។