ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី បទពិសោធន៍គម្រោងធានាឥណទាន នៅប្រទេសជប៉ុន


ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច តំណាងលោកជំទាវ នួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី បទពិសោធន៍គម្រោងធានាឥណទាន នៅប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។