លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញផ្សព្វផ្សាយស្ថានភាពនយោបាយ និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ឋយុវជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញផ្សព្វផ្សាយស្ថានភាពនយោបាយ និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដល់សមាជិកសហភាពសហព័ន្ឋយុវជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង។
(ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)