មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្ទឹងកែវ


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុ បានចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្ទឹងកែវ ជំហានទី ២ ស្ថិតក្នុងស្រុកឈូក និងស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ។