ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន ចុះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ តាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ


បន្ទាប់ពីបានជួយសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ នៅស្នាក់ការស្រុកសាលាក្រៅ ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន បានដឹកនាំក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ តាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្រិតជីវភាព និងក្តាប់នូវសំណូមពរផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។