អញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយពលករ ចំណាកដែលមកពីប្រទេសថៃ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយពលករ ចំណាកដែលមកពីប្រទេសថៃ ព្រមទាំងជូនដំណើរ ត្រឡប់ ទៅស្រុកកំណើត។
( ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ )