អង្គការ Jica និងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ឋចរាចរភ្លើងស្តុប


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ Jica និងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ឋចរាចរភ្លើងស្តុបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានរយៈពេលចំនួន ១ខែ។
គម្រោងភ្លើងស្តុបថ្មីមានចំនួន ១១៥ទីតាំង កាមេរ៉ាចំនួន ២៦ និងប្រព័ន្ឋចាប់ចំនួនយានយន្តលើដងផ្លូវដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ១៨០ និងតម្លើងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យបញ្ជាររួមនៅអគាររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។