រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១.៥ម នៅផ្លូវលេខ ៣៥១


នៅថ្ងៃទី២៤ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១.៥ម នៅផ្លូវលេខ ៣៥១ ចាប់ពីសាលាសង្កាត់និរោធន៍ដល់ផ្លូវនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន ខណ្ឌច្បារអំពៅ។