ភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នា បានធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់


ភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នា បានធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ មានកំពស់ ៖
– ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវាញ មានកំពស់ ៥,២៥ ម (កំពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ៦ ម) ។
– ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ មានកំពស់ ៤,៧០ ម (កំពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ៥ ម) ។