ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យ ខេម អាយយូ


រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញារង មធ្យមសិក្សាបត្រភាសាអង់គ្លេស និងចំណេះដឹងទូទៅ របស់សាកលវិទ្យាល័យ ខេម អាយយូ វិទ្យាស្ថាន និងសាលា ELT ។