មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់ បានបើកទ្វារទឹកនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដំណាក់អំពិល


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់ បានបើកទ្វារទឹកនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដំណាក់អំពិល ដើម្បីទម្លាក់ទឹកតាមប្រឡាយមេ និងប្រឡាយរងនានា ទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករជាង ៥.០០០ ហិកតា ក្នុងស្រុកបាកាន ។