មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់ចុងកាល់


សកម្មភាពក្រុមការងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់ចុងកាល់ ស្ថិតក្នុងឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.៣០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣៩០ ហិកតា ។