ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងជំនួបជាមួយ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ


ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងជំនួបជាមួយ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ និងចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ បច្ចេកទេស ពត៌មានវិទ្យា និងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌។