ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះអន្តាគមន៍ជួយបូមទឹកស្រោចស្រពដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករ


សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះអន្តាគមន៍ជួយបូមទឹកពីប្រឡាយមេពោធិ៍លោក ទៅស្រោចស្រពដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករប្រមាណ ៣៧៥ ហិកតា ស្ថិតក្នុងឃុំធាយ និងឃុំបឹងព្រះ ស្រុកបាភ្នំ ។