ក្រុមការងារចុះពិនិត្យដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងជំរុញដំណើរការដាក់លូ


សកម្មភាពក្រុមការងារចុះពិនិត្យដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងជំរុញដំណើរការដាក់លូប្រអប់និងស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវតាំងកសាងពីទំហំ ៧ម ទៅ ១៤ម ចាប់ពីមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្ស៊ីដល់ផ្លូវរថភ្លើងតាំងកសាង។