មន្ត្រីបច្ចេកទេស ចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ១៨ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ១៨ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។