ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានដឹកនាំកំលាំងធ្វើការជួសជុសថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តក្នុងឃុំស្វាយ


សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានដឹកនាំកំលាំងធ្វើការជួសជុសថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្ត ស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយ ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនេះស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបងើ្កនផលចំនួន 1301 ហិកតា ។