ដំណើរការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអារមេផ្លូវប្រទះឡាង


ក្នុងខណៈនេះ ដំណើរការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអារមេផ្លូវប្រទះឡាង ចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ ៣ បានមកដល់ទីតាំងផ្លូវមុខផ្សារបែកចាន ឆ្ពោះទៅភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៤។