សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងរបស់មន្ទីរសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី ៣-៤ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨៕