ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់បញ្ចប់គម្រោងការិយាល័យ​ និង​ សណ្ឋាគារ​ ជីងកាង​


ខេត្តព្រះសុីហនុ​, ថ្ងៃច័ន្ទ​ទី៥​ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់បញ្ចប់គម្រោងការិយាល័យ​ និង​ សណ្ឋាគារ​ ជីងកាង​ ដែលស្ថិតក្នុងភូមិ៤​ សង្កាត់លេខ៤​ ក្រុងព្រះសុីហនុ។