សកម្មភាពចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក្នុងការថែទាំប្រឡាយមេ


សកម្មភាពចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក្នុងការថែទាំប្រឡាយមេ និងប្រឡាយរងនានា នៅតំបន់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរត្រែង ស្ថិតក្នុងឃុំជង្រុក ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។