នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញពិនិត្យការងារកសាងជណ្តើរឡើងទៅប្រាសាទខ្នា

28674

នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញពិនិត្យការងារកសាងជណ្តើរឡើងទៅប្រាសាទខ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់ការជញ្ជូនសំភារះជូនដល់កងទ័ពដែលកំពង់ឈរជើងការពារបូរណភាពទឹកដី

 28680

 28681

 28682

 28678

 28677

 28675

 28679

 28673