សកម្មភាពជួសជុលអណ្តូងលូ

29854

សកម្មភាពជួសជុលអណ្តូងលូ បន្ថែមអណ្តូងលូ និងលាងសំអាតអណ្តូងលូ នៅមហាវិថីកម្ពុជាក្រោម មហាវិថី ម៉ៅសេទុង និងវិថី ទេពផន។

The Reconstruction of Sewage Wells , Adds More Sewage wells and Clean Sewage Wells up at Kompuchea Krom Blvd , Moa Tse Tung Blvd and Tep Phorn Blvd.

 29858

 29857

 29856

 29855

 29849

 29848

 29850

 29851

 29852

 29853

 29847