ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺការកៀរគរការគាំទ្រដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនូវជីវភាពអ្នកក្រីក្រ និងការពារផលប្រយោជន៍ជនងាយរងគ្រោះ

30725

ត្តម កែវ រតនៈ ក្នុងវេទិកាថ្នាក់ដឹកនាំនិងយុវជនអគ្គិសនីកម្ពុជា។ ឯត្តម ថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកអគ្គិសនីទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារជូនជាតិនិងជម្រុញឲ្យបងប្អូនបន្តកែលំអរចំណុចខ្វះខាតជូនអង្គភាពនិងប្រជាជន ជាពិសេសក្នុងផ្នែកបម្រើសេវានិងផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីបន្ថែមនៅពេលខាងមុខនេះ ។ ឯត្តម កែវ រតនៈ លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនអគ្គិសនីក្លាយជាតួឯកសម្រាប់អ្នកក្រីក្រ ។

 30728

 30726

 30724

 30723

 30722

 30721

 30720

 30719

 30717

 30718

 30713

 30715

 30714

 30711

 30712

 30710